0
Your Rating
Rank
N/A, it has 98 monthly views
Genre(s)
Status
On Hold
Comments
Bookmark This
Dragon Emperor Martial God – จักรพรรดิ์เทพมังกร ตอนที่ 1-1668
ความเป็นอมตะของหลิงหยุนได้มลายหายไป.. ทำให้เขาตกลงมาสู่โลกมนุษย์ ในยุคที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามอย่างที่สุด
จากนั้น.. หลิงหยุนจะค่อยๆ บ่มเพาะพลังในตัวเองทีละขั้น ทีละขั้น และไต่ลำดับขึ้นไปต่อกรกับสวรรค์ได้อย่างไร..
วิชาดารกะดายัน (หรือวิชาดาราคุ้มกาย) นั้นเป็นวิชาที่ผู้ฝึกต้องดูดซับเอาพลังสุริยะ พลังจันทรา และพลังดวงดาวเข้าไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย
ความจริงแล้ววิชานี้จะมีทั้งหมด 50 ระดับย่อย แต่ระดับเริ่มต้นของการฝึกยังไม่นับเข้าระดับ จึงจะเหลือเพียงแค่ 49 ระดับย่อย หรือ 5 ขั้นใหญ่ แต่ละขั้นก็จะมี 7 ระดับย่อยดังนี้
ระดับแรกคือเริ่มต้นฝึก : ยังไม่นับระดับ
ระดับย่อยที่  1-7  : ดารกะดายันขั้นที่ 1
ระดับย่อยที่  8-14 : ดารกะดายันขั้นที่ 2
ระดับย่อยที่ 15-21 : ดารกะดายันขั้นที่ 3
ระดับย่อยที่ 22-28 : ดารกะดายันขั้นที่ 4
ระดับย่อยที่ 29-35 : ดารกะดายันขั้นที่ 5
ระดับย่อยที่ 36-42 : ดารกะดายันขั้นที่ 6
ระดับย่อยที่ 43-49 : ดารกะดายันขั้นที่ 7
ขั้นปรับร่างกาย มีทั้งหมด 9 ขั้น แบ่งเป็น 3 ด่าน และแต่ละขั้นก็จะมี 3 ระดับ คือเริ่มต้น กลาง และสูงสุด
ด่านแรก หรือด่านที่หนึ่ง
–         ขั้นปรับร่างกาย-1 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-2 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-3 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
ด่านกลาง หรือด่านที่สอง
–         ขั้นปรับร่างกาย-4 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-5 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-6 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
ด่านสุดท้าย หรือด่านที่สาม
–         ขั้นปรับร่างกาย-7 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-8 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)
–         ขั้นปรับร่างกาย-9 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)